Mijn naam is Mar­i­anne van Hartingsveldt-​Hanssen.
Kern­wo­or­den van mij zijn oprecht, geduldig, cre­atief, betrokken, behulpzaam, posi­tief, gedreven, spon­taan, een luis­terend oor bieden en gemakke­lijk benaderbaar.

Ik ben docent in het voort­gezet onder­wijs en werk graag met pubers en de mensen om hen heen, denk hier­bij aan oud­ers en scholen die om wat voor reden ook coach­ing, advies of train­in­gen nodig hebben omdat zij vastlopen.

Na de mid­del­bare school heb ik de oplei­d­ing com­plete woning­in­richt­ing gevolgd en werkte daar­naast op een zeilschool als instruc­trice. Het werken met jon­geren boeide mij erg waarna ik de ler­areno­plei­d­ing Hand­vaardigheid en Teke­nen op de Willem de Koon­ing Acad­e­mie in Rot­ter­dam ben gaan doen. Na deze oplei­d­ing ben ik in 2000 aan de slag gegaan op een VMBO school in Dor­drecht en later in Spijkenisse. Al gauw kwam ik erachter dat ik het belan­grijk vind dat er naar de per­soon achter de leer­ling gekeken wordt. Wie is hij/​zij? Wat beweegt hem/​haar? Wat is zijn/​haar kracht? Waarom loopt deze leer­ling vast?

Vanaf 2002 ben ik train­in­gen gaan vol­gen op het gebied van men­toraat en heb deze taak dan ook vol over­gave gedaan. Na ver­loop van tijd merkte ik dat juist de leer­lin­gen met een spec­i­fieke hulpvraag mijn aan­dacht trokken en ik hen graag hierin begelei­dde. Ik ben dan ook cur­sussen gaan vol­gen op het gebied van gedragsstoor­nissen en leer­lin­gen met psy­chis­che prob­lematiek. Daar­naast vol­gde ik enkele train­in­gen in gesprek­stech­nieken om deze leer­lin­gen beter te kun­nen begeleiden.

Vanaf 2007 ben ik clus­ter 4 begelei­der op school. Hier­bij begeleid ik een aan­tal leer­lin­gen inten­sief. Daar­naast geef ik adviezen aan docen­ten, waar­door deze de kwaliteiten van de leer­lin­gen weer gaan zien en de leer­lin­gen zich beter ontwikkelen.

In de jaren die vol­gden heb ik cur­sussen gevolgd op het gebied van faalangst, sociale vaardighe­den, kan­jer­train­ing, regiev­er­sterk­end han­de­len en trans­ac­tionele analyse vanuit een con­textueel perspectief. Momenteel volg ik de twee jarige opleiding contextuele leerlingbegeleiding.  

Ik geniet enorm van de ontwik­kel­ings­fase 'puber­tijd' waar elke jon­gere mee te maken kri­jgt. De kijk die de jon­geren hebben op het leven. Als  jon­geren die vast­lopen op de juiste manier worden begeleid, hebben zij alle mogelijkhe­den om hun leven stur­ing te geven en zich te ontwikke­len tot krachtige vol­wasse­nen. Vanuit deze passie voor jon­geren ben ik Mylthonia-​pubercounseling ges­tart om als coach, adviseur en trainer, de jon­geren die vast­lopen weer in hun kracht te laten komen. Maar ook de docen­ten die met hen werken advies te geven.

Ik ben er van over­tu­igd dat wan­neer prob­le­men inzichtelijk gemaakt zijn, een ieder terug kan keren naar zijn of haar eigen ver­lan­gen en passie. Dat ze hier­bij de kracht ook weer vin­den om door te groeien. Natu­urlijk is dit niet altijd gemakke­lijk, daarom is een beetje hulp op zijn tijd gewenst.